JULKISIVUMAALAUKSET

Maalaukset

Kelien sal­lies­sa teem­me puu­ver­hoil­tu­jen talo­jen ulko­maa­lauk­sia. Maa­lausu­rak­kaan sisäl­tyy tar­peel­li­set poh­ja­työt, maa­laus ja loppusiivous.

Pohjatyöt ennen maalausta

Poh­ja­töi­den sisäl­tö ja laa­juus mää­räy­tyy sei­nien kun­non ja aiem­pien käsit­te­ly­jen perus­teel­la. Poh­ja­maa­la­tuil­le uudem­mil­le pin­noil­le ei tar­vi teh­dä var­si­nai­sia poh­ja­töi­tä lain­kaan, mut­ta maa­la­tul­le van­hem­mal­le pin­nal­le voi jos­kus olla tar­peel­lis­ta teh­dä var­sin mer­kit­tä­viä­kin poh­ja­töi­tä ennen maa­laus­ta. Pin­ta­maa­laus toteu­te­taan koh­tee­seen sopi­val­la, yhdes­sä asiak­kaan kans­sa vali­tul­la maa­lil­la sopi­vien sää­olo­suh­tei­den vallitessa.

Pyydä ilmainen arvio maalausurakastasi!

OTA YHTEYT­TÄ