JULKISIVUREMONTIT

Ulkoverhous

Ulko­ver­hous on aina­kin ulko­puo­li­sel­le ehkä se kaik­kein näky­vin kodin ele­ment­ti. Lisäk­si sil­lä on myös kodin toi­mi­vuu­den kan­nal­ta tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia, kuten esi­mer­kik­si ener­gia­te­hok­kuus ja raken­tei­den suojaaminen.

Ulko­ver­houk­sen kor­jaa­mi­seen tai vaih­ta­mi­seen löy­tyy usei­ta syi­tä, kuten ulko­nä­kö, vedon tun­ne, läm­pö­vuo­to tai kos­teus­vau­riot ja vuo­dot. Syy­nä täl­lais­ten ongel­mien ilme­ne­mi­sel­le voi olla esi­mer­kik­si, ikä, puut­teel­li­set huol­to­toi­met, ilmas­to ja ympäristö.

Suunnittelu alkaa kartoituksella

Ulko­ver­hous­re­mon­tin suun­nit­te­lu alkaa kun­to­kar­toi­tuk­sel­la, jos­sa tut­kim­me mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti raken­tei­den nykyi­sen kun­non ja kor­jaus­tar­peen. Kun­to­kar­toi­tuk­sen poh­jal­ta pys­tym­me yhdes­sä kans­san­ne suun­nit­te­le­maan tar­vit­ta­vat kor­jaus­toi­men­pi­teet kotin­ne kunnostamiseksi.

Perusteellinen loppusiivous

Lopuk­si vie­lä sii­voam­me pihan. Pyrim­me aina sii­hen, että työs­ken­te­lym­me ei tur­haan vau­rioi­ta ympä­ris­töä tai jätä tar­peet­to­mia häi­rit­se­viä jäl­kiä asiak­kaan pihamaalle.

Remontit avaimet käteen  periaatteella

Toteu­tam­me ulko­ver­hous­re­mon­tin halua­mas­sa­si laa­juu­des­sa ja aika­tau­lus­sa avai­met käteen peri­aat­teel­la. Laa­jas­sa remon­tis­sa van­han ver­houk­sen pur­ka­mi­sen ja poh­ja­ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­sen jäl­keen asen­ne­taan tuu­len­suo­ja­le­vy (tar­vit­taes­sa lisä­läm­mö­ne­ris­te), koo­laus, pane­loin­ti sekä tar­vit­ta­vat vii­meis­te­lyt. Vii­meis­te­lyi­hin kuu­luu esi­mer­kik­si ikku­nan­pie­li­lau­dat ja vesi­pel­lit, nurk­ka­lau­dat, säh­kö­ka­lus­teet, sei­nä- ja tur­va­tik­kaat, sade­ve­si­jär­jes­tel­mä sekä sokkeli.

Mikä­li tar­pee­si on vain pie­ni osa edel­lä kuva­tus­ta remon­tis­ta, toteu­tuu myös se mei­dän avullamme.

Tilaa ilmainen kuntokartoitus niin selvitetään korjaustarve!

OTA YHTEYT­TÄ