KATON PESU JA PINNOITUS

Kevyempi ratkaisu kattoremontille

Katon pin­noi­tus on pit­käi­käi­nen ja edul­li­nen vaih­toeh­to kokonaisvaltaiselle 

kat­to­re­mon­til­le sil­loin, kun katon raken­teet ovat muu­ten kun­nos­sa, mut­ta pin­noi­te on kärsinyt. 

Pin­noit­ta­mal­la tii­li­ka­ton tek­ni­nen toi­min­ta­ky­ky saa­daan palau­tet­tua ja katos­ta tulee esteet­ti­ses­ti uuden­ve­roi­nen. Katon huol­to vai­kut­taa koko raken­nuk­sen ulkoa­suun ja nos­taa kiin­teis­tön arvoa. 

Pin­noi­tus eli maa­laus­kä­sit­te­ly sovel­tuu eri­tyi­ses­ti tii­li­ka­toil­le, mut­ta pin­noi­tet­ta voi­daan käyt­tää myös pel­ti­kat­to­jen maalaukseen. 

Pinnoite suojaa ja uudistaa ilmeen

Pesul­la ja pin­noit­teel­la voim­me piden­tää katon elin­kaar­ta, ilman kal­lis­ta kat­to­re­mont­tia. Hyvin hoi­det­tu tii­li­kat­to on pit­käi­käi­nen mate­ri­aa­li, joka suo­jaa raken­tei­ta vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen.

Ammat­ti­tai­toi­set teki­jät ja kor­kea­laa­tui­nen, hen­git­tä­vä pin­noi­te takaa­vat katol­le kau­niin tasai­sen pin­nan. Pin­noi­te­tut tii­let hyl­ki­vät vet­tä, ros­kat ja lika eivät tar­tu nii­hin yhtä hel­pos­ti, eikä sam­mal­ta ja muu­ta kas­vus­toa pää­se syn­ty­mään katol­le. Pin­noi­tet­tu kat­to on myös jat­kos­sa hel­pom­pi huol­taa ja puhdistaa.

Pinnoitteen ominaisuudet

  • Hyl­kii vet­tä, likaa ja roskia
  • Ennal­taeh­käi­see kas­vus­to­jen syntymistä
  • Kes­tää UV-sätei­lyä ja läm­pö­ti­lan vaihteluita
  • Tasai­nen sävy eri­vä­ri­sil­le katoille

Vauriot kuntoon ennen käsittelyä

Katon huol­to tulee ajan­koh­tai­sek­si yleen­sä sil­loin, kun tii­len pin­ta näyt­tää haa­lis­tu­neel­ta tai likai­sel­ta ja katol­le on ruven­nut ker­ty­mään sam­mal­ta tai muu­ta kasvustoa.

Meil­lä katon huol­toon sisäl­tyy aina läpi­vien­tien ja mui­den
ris­ki­paik­ko­jen tar­kas­ta­mi­nen. Ammat­ti­tai­toi­sil­ta asen­ta­jil­ta onnis­tuu
myös yksit­täis­ten vuo­to­koh­tien ja mui­den vau­rioi­den kor­jaa­mi­nen, joka
voi­daan toteut­taa huol­lon yhtey­des­sä ennen pinnoittamista.

Itse pin­noit­ta­mi­sen teem­me pää­sään­töi­ses­ti ruis­kul­la ja eri­tyis­tä tark­kuut­ta vaa­ti­vat koh­dat pens­se­lil­lä. Lop­pu­tu­lok­se­na on uusi, kau­nis ja kes­tä­vä pinnoite.

Katon pesu ja pinnoitus Pirkanmaalla sekä lähialueilla

OTA YHTEYT­TÄ