KATON PESU JA PINNOITUS

Kevyempi ratkaisu kattoremontille

Katon pin­noi­tus on pit­käi­käi­nen ja edul­li­nen vaih­toeh­to koko­nais­val­tai­sel­le kat­to­re­mon­til­le sil­loin, kun katon raken­teet ovat muu­ten kun­nos­sa, mut­ta tii­len pin­ta tai katon pin­noi­te on vau­rioi­tu­nut, kulut tai kärsinyt.

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus toteu­te­taan vain ammat­ti­lais­ten käyt­töön val­mis­te­tul­la BMI Ormax Pro- pinnoiteaineella.

Olem­me BMI Ormaxin val­tuut­ta­ma pai­kal­li­nen pin­noit­ta­ja Pirkanmaalla.

Pinnoite suojaa ja uudistaa ilmeen

Pesul­la ja pin­noit­teel­la voim­me piden­tää katon elin­kaar­ta, ilman kal­lis­ta kat­to­re­mont­tia. Hyvin hoi­det­tu tii­li­kat­to on pit­käi­käi­nen mate­ri­aa­li, joka suo­jaa raken­tei­ta vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen.

Ammat­ti­tai­toi­set teki­jät ja kor­kea­laa­tui­nen, hen­git­tä­vä pin­noi­te takaa­vat katol­le kau­niin tasai­sen pin­nan. Pin­noi­te­tut tii­let hyl­ki­vät vet­tä, ros­kat ja lika eivät tar­tu nii­hin yhtä hel­pos­ti, eikä sam­mal­ta ja muu­ta kas­vus­toa pää­se syn­ty­mään katol­le. Pin­noi­tet­tu kat­to on myös jat­kos­sa hel­pom­pi huol­taa ja puhdistaa.

Vauriot kuntoon ennen käsittelyä

Katon huol­to tulee ajan­koh­tai­sek­si yleen­sä sil­loin, kun tii­len pin­ta näyt­tää haa­lis­tu­neel­ta­tai likai­sel­ta ja katol­le on alku­nut ker­ty­mään sam­mal­ta tai muu­ta kasvustoa.

Meil­lä katon huol­toon sisäl­tyy aina huo­lel­li­nen katon kun­non tarkastaminen.

Suo­ri­tam­me tar­vit­taes­sa myös yksit­täis­ten vuo­to­koh­tien ja mui­den vau­rioi­den kor­jaa­mi­sen huol­lon yhtey­des­sä, ennen pinnoitusta.

Kattopinnoituksen hyödyt

  • Katon toi­min­ta­ky­ky palau­tuu uut­ta vas­taa­val­le tasolle.
  • Pin­noi­tet­tu kat­to hyl­kii kos­teut­ta, likaa ja pitää kas­vu­ton loitolla.
  • Pin­noi­tet­tu kat­to lisää katon käyt­töi­kää jopa 20 vuotta.
  • Suo­jaa katon mui­ta rakenteita.
  • Pysäyt­tää tii­lien pin­nan rapautumisen.
  • Pin­noi­tet­tu kat­to on helppohoitoinen.
  • Kus­tan­nus­te­ho­kas ratkaisu.
  • Pin­noi­tet­tu kat­to lisää asun­non arvoa.
  • Tekee katon ulko­näös­tä uudenveroisen.
  • Pin­noi­te kes­tää UV-sätei­lyä, kulu­mis­ta, sekä eri­lai­sia lämpötilavaihteluja.

Katon pesu ja pinnoitus Pirkanmaalla sekä lähialueilla

OTA YHTEYT­TÄ