KATTOREMONTTI

Kattoremontti

Kat­to antaa kodil­le­si oleel­li­sim­man suo­jan sää­tä vas­taan. Oikein toi­mi­va kat­to suo­jaa koti­si kaik­kia mui­ta raken­tei­ta ja mah­dol­lis­taa koti­si ehjä­nä pysy­mi­sen ja muka­van sekä tur­val­li­sen asu­mi­sen siel­lä. Ongel­mat tai vau­riot katol­la saat­ta­vat aiheut­taa lisä­on­gel­mia koti­si muis­sa raken­teis­sa ja jopa sisäil­mas­sa asti.

Ilmainen kuntokartoitus

Katon kun­to ja mah­dol­lis­ten kor­jaus­toi­men­pi­tei­den laa­juus sel­vi­ää kun­to­kar­toi­tuk­sen avul­la. Toteu­tam­me ilmai­sek­si kun­to­kar­toi­tuk­sen, jos­sa tut­kim­me kat­to­ra­ken­tei­den kun­non, esit­te­lem­me tulok­set teil­le ja annam­me tar­vit­taes­sa ehdo­tuk­sen tar­vit­ta­vis­ta korjaustoimenpiteistä.

Kattoremontit varmuudella ja ammattitaidolla

Laa­jan kat­to­re­mon­tin lisäk­si teem­me myös pie­nem­piä remont­te­ja sekä huol­to­toi­men­pi­tei­tä, kuten maa­lauk­sia, sam­ma­leen pois­to­ja sekä myr­ky­tyk­siä, yksit­täis­ten vuo­to­koh­tien ja ris­ki­paik­ko­jen kor­jauk­sia sekä tii­vis­tä­mi­siä ja mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­sia ja huoltoja.

Tilaa ilmainen kuntokartoitus ja selvitetään tarvittavat korjaustoimenpiteet!

OTA YHTEYT­TÄ